I. Kto je prevádzkovateľom vašich údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť BRANDme s.r.o., so sídlom Kukučínova 1211/15, 929 01 Dunajská Streda, IČO 52383601,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava (dátum vzniku 25.05.2019). Tento dokument obsahuje všetky informácie o spracúvaní osobných údajov zaregistrovaných partnerov (ďalej len "partneri" ) webovej stránky www.zlavakia.sk (ďalej len „s lužby“) a užívateľov registrovaných na zaslanie newslettrov (ďalej len "užívateľ" ).

Pre poskytnutie našich služieb, sprostredkúvanie služieb a tovaru, zaslanie newslettrov a prevádzku našej webovej stránky spracúvame niektoré osobné údaje našich partnerov.

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

Zákonným dôvodom spracovania vašich osobných údajov je váš súhlas dávaný týmto ZľavaDňa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. (ďalej len „GDPR“).

 

II. Spracovanie osobných údajov – Formy a účel spracovania osobných údajov

Spracúvame iba také osobné údaje, ktoré potrebujeme pre poskytnutie našich služieb, s prihliadnutím na naše zákonné povinnosti a ochranu našich oprávnených záujmov.

1. Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára
V prípade zaujímate o naše služby nás môžete kontaktovať cez kontaktný formulár. V tom prípade pracujeme s kontaktnými údajmi, ktoré nám poskytnete. Sú to: názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo, e-mail.

Z akého dôvodu?
Prostredníctvom týchto údajov Vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli o ďalšom postupe na nadviazanie partnerskej spolupráce s Zľavakia.sk.

Na základe akého právneho dôvodu?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovanie o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu (min. dĺžka 1 rok), vaše údaje budeme spracovávať najviac ??? roky od poslednej komunikácie.

2. Spracovanie osobných údajov pri registrácii ako partner
Ak sa cez našu webovú stránku zaregistrujete a stanete sa našim partnerom, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám poskytnete. Ide najmä o údaje pre registráciu, vytvorenie zmluvy a pre vystavenie faktúry: názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo spoločnosti, číslo účtu, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo, e-mail.

Z akého dôvodu?
Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli vytvoriť zmluvu, a na základe toho poskytnúť nami ponúkané služby. Prostredníctvom vašich kontaktných údajov s vami budeme komunikovať aj o postupoch a priebeh využitia našich služieb, zaslanie faktúry alebo v prípade ďalšich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracovávať na plnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona (najmä na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
Počas plnenia našej služby a následne ??? roky od posledného poskytnutia takejto služby.

 

3. Spracovanie osobných údajov pri registrácii na newslettre (obchodné správy)
Ak ste ako zákazník našej stránky www.zlavakia.sk prihlásili na odber obchodnej správy / newslettra, použijeme vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu, na zasielanie našich aktuálnych noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?
Umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste sa prihlásili na odber.

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
??? rok/rokov od odhlásení sa z odberu newslettra. Odber môžete kedykoľvek zrušiť e-mailom alebo nás kontaktovať e-mailom: zlavakia@zlavakia.sk

 

4. Spracovanie osobných údajov získaných prostredníctvom cookies.
Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie našich služieb využíva Zľavakia.sk informácie o zľavových kódoch a voucheroch, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava Zľavakia.sk údaje o návšteve webových stránok, prezeraných zľavových ponúk a ďalšej aktivite na webových stránkach.

5. Spracovanie osobných údajov získaných prostredníctvom Facebooku
Ak pre registráciu využijete sociálnu sieť Facebook, umožníte Zľavakia.sk tiež prístup predovšetkým k vášmu menu, priezvisku a e-mailovej adrese a ďalším informáciám, ktoré sa s nami rozhodnete zdieľať.

 

III. Dĺžka spracovania osobných údajov

Zľavakia.sk spracováva osobné údaje na účely poskytovania služieb Zľavakai.sk, pre zaslanie newslettrov, pre marketingové účely, na informovanie o dôležitých zmenách stránky. Zo zákona ZľavaDňa následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva Zľavakia.sk po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, t.j. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu vašich údajov za týmto účelom.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, trvá spracúvanie po dobu, kedy trvá náš oprávnený záujem. Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré prebieha na základe právneho titulu oprávneného záujmu, môžete kedykoľvek podať námietku.

Vaše osobné údaje spracúvame a uchováme len tak dlho, ako je nevyhnutné na účely, ktoré sú uvedené vyššie, alebo po dobu, po ktorú je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na Zľavakia.sk vzťahujú. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje vymažú alebo anonymizujú.

 

IV. Bezpečnosť

Zľavakia.sk dbá na bezpečnosť vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Spracovanie osobných údajov prebieha v elektronickej alebo papierovej forme, automatizovane v elektronických informačných systémoch prípadne aj manuálne.

Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu.

 

V. Kto sa k údajom dostane?

Vaše osobné údaje budú spracované iba firmou BRANDme s.r.o. a nebudú poskytované tretej osobe. Jediná spoločnosť, ktorá majú prístup k údajom, v dôsledku spracovania zmlúv a faktúr je spoločnosť zabezpečujúca účtovnícke služby.

Osobné údaje spracúvame len v rámci Európskej únie.

 

VI. Čo by ste ešte mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme menovanú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatizovaného spracovania alebo profilovania.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese zlavakia@zlavakia.sk  alebo zavolajte na +421 908 958 955.

 

VII. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, ktoré vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať od nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu možno vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že Zľavakia.sk pravidlá ochrany osobných údajov nedodržiava alebo, že boli vaše práva porušené, kontaktujte ju písomne na adrese: BRANDme s.r.o., Kukučínova 1211/15, 929 01 Dunajská Streda, pripadne prostredníctvom e-mailu: zlavakia@zlavakia.sk alebo na telefónnom čísle +421 908 958 955.

Tieto podmienky sú účinné od 16.8.2021.